ан-Нахл 94-102, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-278)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-94, 16/ан-Нахл-95, 16/ан-Нахл-96, 16/ан-Нахл-97, 16/ан-Нахл-98, 16/ан-Нахл-99, 16/ан-Нахл-100, 16/ан-Нахл-101, 16/ан-Нахл-102, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-278, ан-Нахл 94-102
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-94
16/ан-Нахл-94: И не превръщайте своите клетви в измама помежду ви. Ако го сторите, ще се подхлъзнете (ще изпаднете в заблуда), след като сте стъпили вече здраво (след като сте били напътени), и ще вкусите злото, задето сте се отвърнали от пътя на Аллах, и за вас ще има огромно мъчение.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-95
16/ан-Нахл-95: И не продавайте обета на Аллах на никаква цена! А всъщност той (обетът), е най-доброто за вас при Аллах, само ако знаехте.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-96
16/ан-Нахл-96: Това, което е при вас, секва (свършва), а което е при Аллах е вечно. Ще въздадем Ние на търпеливите награда по-хубава от онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-97
16/ан-Нахл-97: На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело (пречистващо пороците от душата), Ние ще отредим прелестен (чист) живот. И ще им въздадем награда по-хубава от онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-98
16/ан-Нахл-98: И когато четеш Корана, при Аллах търси убежище от прокудения сатана!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-99
16/ан-Нахл-99: Няма той власт над онези, които вярват и се уповават на своя Господ.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-100
16/ан-Нахл-100: Властта му е само над онези, които се сближават с него (сатаната) и които (не пожелавайки Лика) съдружават с Аллах.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-101
16/ан-Нахл-101: И когато подменяхме едно знамение с друго, ­а Аллах най-добре знае какво низпослава, ­ рекоха: “Ти само си измисляш (клеветиш).” Aла повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-102
16/ан-Нахл-102: Кажи им: “Светият Дух (Джибрил) го низпослава (Корана) от твоя Господ с истината, за да укрепи вярващите, и за напътствие, и като блага вест за мюсюлманите (отдадените).”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: