ал-Анбиа 102-112, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-331)

ал-Анбиа: 21/ал-Анбиа-102, 21/ал-Анбиа-103, 21/ал-Анбиа-104, 21/ал-Анбиа-105, 21/ал-Анбиа-106, 21/ал-Анбиа-107, 21/ал-Анбиа-108, 21/ал-Анбиа-109, 21/ал-Анбиа-110, 21/ал-Анбиа-111, 21/ал-Анбиа-112, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-331, ал-Анбиа 102-112
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-102
21/ал-Анбиа-102: Не ще чуят шумове от него. И те ще пребивават вечно в това, което са желали.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-103
21/ал-Анбиа-103: И не ще ги наскърби най-големият ужас. И ангелите ще ги посрещат (казвайки): “Това е вашият Ден, който ви бе обещан.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-104
21/ал-Анбиа-104: В този ден ще сгънем небето като свитък за писане. Както наченахме първото сътворяване, така Ние ще го върнем (в първоначалното му състояние). Това е едно обещание от Нас. Ние непременно ще го сторим това.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-105
21/ал-Анбиа-105: Несъмнено, подир Напомнянето (Тората), и в псалмите (Зебур) написахме, че Моите праведни раби ще бъдат наследници на земята.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-106
21/ал-Анбиа-106: И наситина в това има послание (пояснение) за хората, раби на Аллах.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-107
21/ал-Анбиа-107: И те изпратихме Ние само за милост на световете.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-108
21/ал-Анбиа-108: Кажи: “Разкрито ми бе, че вашият Бог е единственият Бог. И вие мюсюлмани (отдадени на Аллах) ли сте?”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-109
21/ал-Анбиа-109: А отвърнат ли се от това им кажи: “Всички ви известих поравно. И не знам дали е близко или далечно това, което ви е обещано.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-110
21/ал-Анбиа-110: Наистина Той знае явното слово и това, което спотайвате.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-111
21/ал-Анбиа-111: И не знам, може това да е изпитание за вас и наслаждение за определено време.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-112
21/ал-Анбиа-112: Кажи им : “Господи, отсъди с правда! И нашият Господ е Всемилостивия, Моления за помощ, въпреки онова, което Му приписвате.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: