Сад 27-42, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-455)

Сад: 38/Сад-27, 38/Сад-28, 38/Сад-29, 38/Сад-30, 38/Сад-31, 38/Сад-32, 38/Сад-33, 38/Сад-34, 38/Сад-35, 38/Сад-36, 38/Сад-37, 38/Сад-38, 38/Сад-39, 38/Сад-40, 38/Сад-41, 38/Сад-42, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-455, Сад 27-42
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 38/Сад-27
38/Сад-27: И небето и земята, и всичко между тях не го сътворихме напразно. Това е мисълта само на отричащите. И горко на отричащите за положението им в Огъня.
Слушайте Коран: 38/Сад-28
38/Сад-28: Нима ще сторим онези, които вярват (желаят да достигнат, срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата си), да са като сеещите развала по земята, или притежателите на таква (богобоязън)(които се боят да не изгубят милостта на Аллах) да са като отричащите повелите на Аллах и вършещите грехове?
Слушайте Коран: 38/Сад-29
38/Сад-29: Тази благословена Книга я низпослахме на теб, за да се поучават от нейните знамения и улул елбап (притежателите на тайните) да я тълкуват (поясняват).
Слушайте Коран: 38/Сад-30
38/Сад-30: И дарихме Дауд (Давид) със син Сюлейман (Соломон). Какъв прекрасен раб! И наистина Той се бе отдал на Нас.
Слушайте Коран: 38/Сад-31
38/Сад-31: Една вечер му бяха дадени готови да побегнат коне от добра порода.
Слушайте Коран: 38/Сад-32
38/Сад-32: И рече той: “И наистина аз (ги) обичам с любов, идваща от споменаването (прославянето) на моя Господ (с любов идваща от добрината). И когато изчезнаха зад покривалото ( от прахта от побягването на конете),
Слушайте Коран: 38/Сад-33
38/Сад-33: (Каза) „Върнете ги при мен!” И започна да гали краката и шиите им.
Слушайте Коран: 38/Сад-34
38/Сад-34: И наистина Ние изпитахме Сюлейман (Соломон). И на неговия престол сложихме тяло. После той се насочи (отдели).
Слушайте Коран: 38/Сад-35
38/Сад-35: И рече той: “Господи мой, прости ми и ми дай (дари ме с) блага, с които да не бъде удостоен никой след мен! Наистина Ти си Даряващия.”
Слушайте Коран: 38/Сад-36
38/Сад-36: И така му подчинихме вятъра, да духа леко според неговата повеля, където поиска.
Слушайте Коран: 38/Сад-37
38/Сад-37: Също и сатаните, като едни да строят, а други да дълбаят.
Слушайте Коран: 38/Сад-38
38/Сад-38: И други (също), вързани един за друг в окови.
Слушайте Коран: 38/Сад-39
38/Сад-39: Това е Нашият дар и вече о безмерно се благодетелствай или се въздържай!
Слушайте Коран: 38/Сад-40
38/Сад-40: И наистина той има висок пост и прекрасна обител при Нас.
Слушайте Коран: 38/Сад-41
38/Сад-41: И спомни си Нашия раб Еюб, който се бе позовал на своя Господ така: “И наистина Сатаната ми причини беда и мъчение.”
Слушайте Коран: 38/Сад-42
38/Сад-42: “Тропни с крак (по земята)! (Ето) това е студена вода за миене и за пиене.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: