Сад 62-83, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-457)

Сад: 38/Сад-62, 38/Сад-63, 38/Сад-64, 38/Сад-65, 38/Сад-66, 38/Сад-67, 38/Сад-68, 38/Сад-69, 38/Сад-70, 38/Сад-71, 38/Сад-72, 38/Сад-73, 38/Сад-74, 38/Сад-75, 38/Сад-76, 38/Сад-77, 38/Сад-78, 38/Сад-79, 38/Сад-80, 38/Сад-81, 38/Сад-82, 38/Сад-83, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-457, Сад 62-83
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 38/Сад-62
38/Сад-62: И казаха (от Ада): “Защо не виждаме (тук) хората, които смятахме за злосторници?
Слушайте Коран: 38/Сад-63
38/Сад-63: Тогава им се подигравахме. Нима погледите ни се отклониха от тях (та не ги забелязахме)?”
Слушайте Коран: 38/Сад-64
38/Сад-64: И истинна е тази свада между обитателите на Огъня.
Слушайте Коран: 38/Сад-65
38/Сад-65: “Кажи им:“Аз съм само предупредител. Няма друг бог, освен Аллах, Единосъщия, Покоряващия.”
Слушайте Коран: 38/Сад-66
38/Сад-66: Господът на небесата, земята, и на всичко между тях, Всемогъщия, Многоопрощаващия!
Слушайте Коран: 38/Сад-67
38/Сад-67: Кажи им:“(Коранът) това е Едно Велико Известие”.
Слушайте Коран: 38/Сад-68
38/Сад-68: Вие сте тези, които се отвърнахте от Него.
Слушайте Коран: 38/Сад-69
38/Сад-69: И нямах знание за най-върховните на небесата, когато спореха.
Слушайте Коран: 38/Сад-70
38/Сад-70: Разкрива ми се само, че съм един явен предупредител.
Слушайте Коран: 38/Сад-71
38/Сад-71: Твоят Господ бе казал на ангелите: “Наистина ще сътворя Аз човек от (влажна) глина”.
Слушайте Коран: 38/Сад-72
38/Сад-72: И когато го завърша, и му вдъхна от Своя дух, сведете веднага чела до земята пред него!
Слушайте Коран: 38/Сад-73
38/Сад-73: И така се поклониха ангелите всички вкупом.
Слушайте Коран: 38/Сад-74
38/Сад-74: Освен Иблис (сатаната). Той се възгордя и стана от неверниците.
Слушайте Коран: 38/Сад-75
38/Сад-75: Рече (Аллах): “О, Иблис, какво ти попречи да се поклониш на онова, което сътворих със Своите ръце (със Своята мощ)? Възгордя ли се или стана от високопоставените?”
Слушайте Коран: 38/Сад-76
38/Сад-76: Рече (Иблис): “Аз съм по-добър от него. Мен ме сътвори от огън, а него сътвори от пръст, глина.”
Слушайте Коран: 38/Сад-77
38/Сад-77: Рече (Аллах): “Тогава излез от Рая! Ти вече си от прокудените”.
Слушайте Коран: 38/Сад-78
38/Сад-78: И над теб ще бъде Моето проклятие до Съдния ден.
Слушайте Коран: 38/Сад-79
38/Сад-79: Рече (Иблис): “Господи, тогава ми дай отсрочка до Деня, когато ще бъде възкресението!”
Слушайте Коран: 38/Сад-80
38/Сад-80: Рече (Аллах): “Тогава бъди от отсрочените”.
Слушайте Коран: 38/Сад-81
38/Сад-81: До определения Ден.
Слушайте Коран: 38/Сад-82
38/Сад-82: Рече (Иблис): “Кълна се в Твоята мощ, аз непременно ще ги изкуша всичките.”
Слушайте Коран: 38/Сад-83
38/Сад-83: Освен Твоите предани раби.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: