Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-385), ан-Намл 89-93, ал-Касас 1-5

ан-Намл: 27/ан-Намл-89, 27/ан-Намл-90, 27/ан-Намл-91, 27/ан-Намл-92, 27/ан-Намл-93, ал-Касас: 28/ал-Касас-1, 28/ал-Касас-2, 28/ал-Касас-3, 28/ал-Касас-4, 28/ал-Касас-5, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-385, ан-Намл 89-93, ал-Касас 1-5
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-89
27/ан-Намл-89: Който дойде с добрина (добрините му са повече от злините), ще бъде възнаграден с още по-добро (Рая). И те са, които пред ужаса на този Ден са сигурни (че няма да отидат в Ада).
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-90
27/ан-Намл-90: А който дойде със злина (злините му са повече от добрините), унизен ще бъде хвърлен в огъня. Нима ви се въздава за друго, освен за делата ви?”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-91
27/ан-Намл-91: Повелено ми бе само да бъда раб единствено на Господ (Аллах). Тази местност, Той (Аллах) я обяви за свещена. ИНегово е всяко нещо. И бе ми повелено да съм от отдадените на Аллах.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-92
27/ан-Намл-92: Кажи: „Повелено ми бе да чета Корана. Тогава който се напътва, за себе си (за своята душа) се напътва, а който се заблуждава. Аз съм само един предупредител.”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-93
27/ан-Намл-93: Кажи им още:“Славата е за Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги познаете. И твоят Господ е сведущ за делата ви.”

ал-Касас

Слушайте Коран: 28/ал-Касас-1
28/ал-Касас-1: Та. Син. Мим.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-2
28/ал-Касас-2: Това са знаменията на Ясната (Разясняващата) Книга.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-3
28/ал-Касас-3: Историята на Муса (Моисей) и Фараона ще ти разкрием с истината (истинската), за вярващи хора.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-4
28/ал-Касас-4: Фараонът наистина бе (владетел в Египет) на земята и раздели на групи нейните жители. Обезсилваше една част от тях (евреите),­ избиваше синовете им и щадеше жените им. Наистина той бе от сеещите развала.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-5
28/ал-Касас-5: А Ние пожелахме да облагодетелстваме онези, които бяха обезсилени на земята, и да ги сторим водители и наследници.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: