ал-Анкабут 24-30, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-399)

ал-Анкабут: 29/ал-Анкабут-24, 29/ал-Анкабут-25, 29/ал-Анкабут-26, 29/ал-Анкабут-27, 29/ал-Анкабут-28, 29/ал-Анкабут-29, 29/ал-Анкабут-30, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-399, ал-Анкабут 24-30
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-24
29/ал-Анкабут-24: Въпреки това отговорът на народа му (на Аврам (Ибрахим)) не бе друго, освен да кажат: “Убийте го или го изгорете!” А след това Аллах го спаси от огъня. И в това несъмнено има знамения за вярващи хора.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-25
29/ал-Анкабут-25: И рече им (Ибрахим (Авраам)): “Наистина вие, в земния живот, приехте приятелството между вас и идолите, вместо Аллах. А после, в Съдения ден, една част ще отрекат друга и други ще се проклинат помежду си. И накрая огънят ще е вашето място на връщане, и не ще има избавители за вас.”
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-26
29/ал-Анкабут-26: После Лот повярва (последва) (Ибрахим (Аврам)), и рече: “Несъмнено Аз ще съм от преселилите се при своя Господ (духът ми ще срещне Аллах през земния ми живот). И Той е Всемогъщия, Премъдрия.”
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-27
29/ал-Анкабут-27: И Ние го дарихме с Исак и Якуб, и отредихме за потомците му Пророчеството и Писанието, и го възнаградихме в земния живот. И в отвъдния той ще е сред праведниците.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-28
29/ал-Анкабут-28: И Лот бе казал на своя народ: “Наистина вие вършите скверността, която никой преди вас на световете не е извършвал.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-29
29/ал-Анкабут-29: Нима при мъже ще ходите и ще дебнете по пътищата, и ще вършите порицаваното при сбирките ви?” А отговорът на народа му бе: “Донеси ни тогава мъчението на Аллах, ако си от праведниците!”
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-30
29/ал-Анкабут-30: Каза им (Ибрахим): “Господи, помогни ме срещу хора, сеещи развала!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: