Мариам 52-64, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-309)

Мариам: 19/Мариам-52, 19/Мариам-53, 19/Мариам-54, 19/Мариам-55, 19/Мариам-56, 19/Мариам-57, 19/Мариам-58, 19/Мариам-59, 19/Мариам-60, 19/Мариам-61, 19/Мариам-62, 19/Мариам-63, 19/Мариам-64, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-309, Мариам 52-64
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 19/Мариам-52
19/Мариам-52: И призовахме го Ние от дясната страна на Планината, и го приближихме за тайна беседа.
Слушайте Коран: 19/Мариам-53
19/Мариам-53: И му дарихме от Нашата милост брат му Харун (Арон) да е пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-54
19/Мариам-54: И спомени в Книгата Исмаил! Той бе верен в обещанието си, и бе пратеник-пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-55
19/Мариам-55: И повеляваше той на своя народ да отслужва молитвата и да дава милостинята закат , и получи благоволение при своя Господ.
Слушайте Коран: 19/Мариам-56
19/Мариам-56: И спомени в Книгата Идрис! Той бе всеправдив пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-57
19/Мариам-57: И го въздигнахме Ние на извисено място.
Слушайте Коран: 19/Мариам-58
19/Мариам-58: Те са от онези пророци, които Аллах дари със Своята благодат, от потомството на Адем (Адам) и от онези, които пренесохме заедно с Нух (Ной), и от потомството на Ибрахим (Аврам) и Исраил, и от онези, които напътихме към Нас и избрахме. Когато им бъдат четени знаменията на Всемилостивия, те свеждат чела до земята в суджуд , плачейки.
Слушайте Коран: 19/Мариам-59
19/Мариам-59: Но ги последваха поколения, които изоставиха молитвата и последваха страстите си. Скоро ще ги сполети лошото (в Ада).
Слушайте Коран: 19/Мариам-60
19/Мариам-60: Онези, които се покаят и вярват, и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душата), те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени. ­
Слушайте Коран: 19/Мариам-61
19/Мариам-61: Градините Адн на Рая, които Всемилостивия обеща на Своите раби от неведомото. Неговото обещание винаги се изпълнява.
Слушайте Коран: 19/Мариам-62
19/Мариам-62: Не слушат там празнословия, а само “Мир!”, и имат там препитание и сутрин, и вечер.
Слушайте Коран: 19/Мариам-63
19/Мариам-63: За богобоязливите (които се боят да не изгубят милостта на Аллах) от нашите раби е Раят в наследство.
Слушайте Коран: 19/Мариам-64
19/Мариам-64: “Ние (пратените ангели) слизаме само по повелята на твоя Господ. Негово е всичко пред нас и зад нас, и всичко по средата на това. Твоят Господ никога не забравя.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: