ал-Бакара 30-37, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-6)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-30, 2/ал-Бакара-31, 2/ал-Бакара-32, 2/ал-Бакара-33, 2/ал-Бакара-34, 2/ал-Бакара-35, 2/ал-Бакара-36, 2/ал-Бакара-37, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-6, ал-Бакара 30-37
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-30
2/ал-Бакара-30: И когато твоят Господ рече на ангелите: “Ще създам на земята наместник.”, (ангелите) рекоха: “Нима ще създадеш там някой, който ще сее по нея развала и ще лее кръв, докато ние Те славим с възхвала и възнасяме Твоята святост?” Рече (Господ) : “Несъмнено Аз знам, каквото вие не знаете.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-31
2/ал-Бакара-31: И научи (Аллах) Адем (Адам) на имената на (Аллах) и познанието на всички неща, после ги представи на ангелите и рече: “Съобщете (кажете) Ми имената на тези неща, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-32
2/ал-Бакара-32: Рекоха (ангелите): “Пречист си Ти! Ние нямаме друго знание, освен това, на което Ти ни научи. Ти си Всезнаещия, Премъдрия.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-33
2/ал-Бакара-33: Рече (Аллах): “О, Адем, съобщи им за нещата с имената!” И когато им съобщи имената, каза (Аллах на ангелите): “Не ви ли рекох, че знам неведомото на небесата и на земята, и знам какво разкривате и какво (във вас) потулвате?”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-34
2/ал-Бакара-34: И когато рекохме на ангелите: “Поклонете се на Адем!”, те се поклониха, освен Иблис (дявола). Възпротиви се той, възгордя се и стана един от неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-35
2/ал-Бакара-35: И рекохме: “О, Адем, пребивавай с жена си в Рая и яжте (от храната) там в доволство, откъдето пожелаете, но не се приближавайте до онова дърво, та да не станете угнетители!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-36
2/ал-Бакара-36: А сатаната ги подмами (да се подхлъзнат) и така ги изкара от онова (благодатта), в която бяха. И казахме: “Слезте на (земята) като врагове един на друг! За вас на земята има пребивание и препитание до (определено време).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-37
2/ал-Бакара-37: После Адем получи (научи) слова от своя Господ и се покая. Така (Аллах) прие покаянитето му. Той наистина е Приемащия покаянието, Милосърдния (пращащия светлината).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: