ал-Бакара 17-24, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-4)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-17, 2/ал-Бакара-18, 2/ал-Бакара-19, 2/ал-Бакара-20, 2/ал-Бакара-21, 2/ал-Бакара-22, 2/ал-Бакара-23, 2/ал-Бакара-24, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-4, ал-Бакара 17-24
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-17
2/ал-Бакара-17: Те приличат на човек, запалил огън, който озарява наоколо, ала Аллах отнася от тях светлината Си и ги оставя в тъмнина, (вече) не ще да видят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-18
2/ал-Бакара-18: Те са глухи, неми и слепи. Те вече не могат да се върнат.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-19
2/ал-Бакара-19: Или (те) сякаш са обхванати от дъжд, който се изсипва от небето и в него има мрак, гръм и мълния. Запушват с пръсти ушите си от страх, да не би (ужасяващите) гръмотевици да ги поразят. И Аллах обгражда неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-20
2/ал-Бакара-20: Мълнията едва не отнема зрението им. Всякога, щом ги освети (светлината), вървят, а щом се стъмни над тях, спират. Но пожелае ли Аллах, Той би отнел и слуха и зрението им. Аллах над всяко нещо има сила (силата Му стига за всичко).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-21
2/ал-Бакара-21: О, хора, бъдете раби на своя Господ! Той сътвори вас и онези преди вас. Ндявайки се да бъдете от притежателите на таква към Аллах.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-22
2/ал-Бакара-22: Той е (Аллах), Който стори за вас от земята постеля и от небето ­ свод, и изсипва вода от небето, и чрез нея извади плодовете, като ­ препитание за вас! И тогава знаейки това, не сторвайте подобия на Аллах (отхвърляйте идолите)!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-23
2/ал-Бакара-23: А ако се съмнявате в това (Корана), което сме низпослали на Нашия раб, донесете една сура (стих), подобна на неговите, и призовете вашите свидетели, ­освен Аллах, ­ако казвате истината!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-24
2/ал-Бакара-24: Но не го ли направите, ­ а никога не ще можете да го направите, ­ бойте се от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Подготвен е той за неверниците.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: