ал-Бакара 84-88, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-13)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-84, 2/ал-Бакара-85, 2/ал-Бакара-86, 2/ал-Бакара-87, 2/ал-Бакара-88, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-13, ал-Бакара 84-88
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-84
2/ал-Бакара-84: И приехме от вас обет: “Да не проливате кръвта (един на друг) и да не се прогонвате взаимно от домовете си!”. И вие потвърдихте (приехте) обета си и станахте свидетели (на това).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-85
2/ал-Бакара-85: После вие се избивате и прогонвате една група от домовете им, и си помагате против тях с грях и вражда. И дойдеха ли при вас като пленници, ги откупвахте. А ви бе възбранено да ги прогонвате. Нима вярвате в част от Писанието, а друга част отричате? За онези от вас, които вършат това, няма друго възмездие, освен позор в земния живот, а в Деня на възкресението ще бъдат подложени на най-суровото мъчение. И Аллах не подминава вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-86
2/ал-Бакара-86: Ето тези са, които избраха земния живот пред отвъдния. Затова мъчението им не ще бъде облекчено и не ще им се помогне.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-87
2/ал-Бакара-87: И дадохме на Муса Писанието и подир него изпратихме един след друг пратениците, и дадохме на Иса (Исус), сина на Мария, ясните знаци, и го подкрепихме със Светия дух. Нима не ви обземаше надменност всеки път, щом пратеник ви донасяше онова, което душите ви не желаят? И някои отрекохте, а други - убихте.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-88
2/ал-Бакара-88: И казаха: “Сърцата ни са под ключ.” Да, Аллах ги е проклел, заради тяхното неверие. Заради това са маловерни.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: