ал-Маида 65-70, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-119)

ал-Маида: 5/ал-Маида-65, 5/ал-Маида-66, 5/ал-Маида-67, 5/ал-Маида-68, 5/ал-Маида-69, 5/ал-Маида-70, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-119, ал-Маида 65-70
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-65
5/ал-Маида-65: И ако хората на Писанието бяха повярвали (бяха се обърнали към Аллах) и станали притежатели на таква (уповаващи се на Аллах и боящи се да не изгубят Неговата милост), щяхме да ги избавим от лошите им постъпки (да им опростим греховете) и да ги въведем в Градините на блаженството на Рая.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-66
5/ал-Маида-66: И ако дарените с писание спазваха както трябва низпосланото им от техния Господ в Тората и Евангелието, наистина щяха да се препитават с препитание под и над тях. Сред тях има и една умерена общност, достигнала благодат. Ала лоши са делата на мнозина от тях.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-67
5/ал-Маида-67: О, Пратенико, оповести (провъзгласи) това, което ти се низпослава от твоя Господ! А не го ли сториш, ти не ще си оповестил (провъзгласил) на Неговото послание. И Аллах ще те защити от хората. Наистина Аллах не напътва към Себе Си неверниците.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-68
5/ал-Маида-68: Кажи им: “О, хора на Писанието, не спазите ли низпосланото ви от вашия Господ в Тората и Евангелието, не сте върху никаква вяра. И у мнозина измежду им низпосланото на теб от твоя Господ множи само тяхното престъпване и неверие. И не скърби вече за неверниците!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-69
5/ал-Маида-69: Несъмнено, за вярващите (които желаят да достигнат Аллах) и за онези от юдеите, сабеите и християните, които повярват в Аллах и в Сетния Ден, и вършат праведни дела (пречистват пороците от душите си), наистина за тях не ще има страх и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-70
5/ал-Маида-70: Приехме обета от синовете на Израил и им изпратихме пратеници. Всеки път, щом пратеник им донесеше онова, което душите им не желаеха, те отрекоха едни, а други убиха.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: