ал-Имран 187-194, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-75)

ал-Имран: 3/ал-Имран-187, 3/ал-Имран-188, 3/ал-Имран-189, 3/ал-Имран-190, 3/ал-Имран-191, 3/ал-Имран-192, 3/ал-Имран-193, 3/ал-Имран-194, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-75, ал-Имран 187-194
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-187
3/ал-Имран-187: И когато Аллах взе обет от дарените с Писанието: “Да го разяснявате на хората и да не го скривате!”, те го захвърлиха зад гърба си и го продадоха на нищожна цена. А колко лошо е онова, което купуват!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-188
3/ал-Имран-188: Не смятай, че радващите се на онова, което са извършили и обичащите да се хвалят с онова, което не са сторили, не смятай, че те са избегнали мъчението! За тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-189
3/ал-Имран-189: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. И Аллах над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-190
3/ал-Имран-190: Несъмнено в сътворяването на небесата и на земята, и в редуването на нощта и деня има знамения (доказателства) за улулелбаб (мъдрите, усъвършенствалите се по пътя на Аллах, на които са им били разкрити тайните).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-191
3/ал-Имран-191: Те (улулелбаб, на които Аллах им е разкрил тайните) споменават Аллах (непрекъснато) прави, седнали и легнали, и размишляват за сътворяването на небесата и на земята: “Господи наш, Ти не си сътворил всичко това напразно. Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-192
3/ал-Имран-192: Господи наш, когото Ти вкараш в Огъня, опозорил си го. За угнетителите няма избавители.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-193
3/ал-Имран-193: Господи наш, чухме вестител да зове към вяра в Господ! И така повярвахме (и с вяра го последвахме). Господи, опрости греховете ни и отмахни от нас лошите ни постъпки, и ни прибери с праведниците (които са се посветили на Аллах и са спечелили Рая)!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-194
3/ал-Имран-194: И дари ни, Господи, онова, което си ни обещал чрез Твоите пратеници, и не ни опозорявай в Деня на възкресението! Ти наистина никога не нарушаваш обещанието Си.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: