ал-Имран 149-153, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-69)

ал-Имран: 3/ал-Имран-149, 3/ал-Имран-150, 3/ал-Имран-151, 3/ал-Имран-152, 3/ал-Имран-153, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-69, ал-Имран 149-153
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-149
3/ал-Имран-149: О, вярващи, ако се покорите на неверниците, те ще ви тласнат назад (към неверието) и тогава ще сте от губещите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-150
3/ал-Имран-150: Да, Аллах е вашият Покровител и Той е най-добрият помощник.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-151
3/ал-Имран-151: Ще хвърлим ужас в сърцата на неверниците, защото съдружиха с Аллах онова, за което Той не е низпослал довод. Мястото им е Огънят и колко лошо е обиталището на угнетителите!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-152
3/ал-Имран-152: Аллах изпълни Своето обещание към вас, когато ги съкрушавахте и ги убивахте, с Неговото позволение. Но след като Аллах ви даде онова, което искахте (победата), вие се поколебахте и започнахте да спорите относно заповедта, която ви бе дадена и се възпротивихте. Някои от вас искаха земните блага, а някои от вас искаха отвъдните блага. После Той ви отклони от тях (направи така, че да загубите), за да ви изпита. И наистина (въпреки това) вече ви прости. И Аллах е даряващ с благодат вярващите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-153
3/ал-Имран-153: Когато вие побягнахте нагоре (към планината), без да погледнете назад към никого, а зад вас Пратеника (на Аллах) ви зовеше. И ви се въздаде селд това печал след печал, та да не скърбите нито за онова, което ви е подминало, нито за онова, което ви сполетя. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: