ал-Имран 1-9, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-50)

ал-Имран: 3/ал-Имран-1, 3/ал-Имран-2, 3/ал-Имран-3, 3/ал-Имран-4, 3/ал-Имран-5, 3/ал-Имран-6, 3/ал-Имран-7, 3/ал-Имран-8, 3/ал-Имран-9, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-50, ал-Имран 1-9
direction_left
direction_right

ал-Имран

Слушайте Коран: 3/ал-Имран-1
3/ал-Имран-1: Алиф. Лам. Мим.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-2
3/ал-Имран-2: Аллах! Няма друг Бог освен Него, ­ Вечноживия, Неизменния!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-3
3/ал-Имран-3: Той ти низпосла (стих по стих) Книгата (Корана) с истина, потвърждаваща онова (книгите), което бе преди нея. Низпосла също така Тората и Библията.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-4
3/ал-Имран-4: Преди това низпосла за хората, като напътствие (Тората и Библията) и после низпосла разграничението (Корана, който разграничава правилното от неправилното). И наистина те отрекоха знаменията на Аллах. За тях има сурово мъчение. Аллах е Всемогъщ, Въздаващ отмъщение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-5
3/ал-Имран-5: Нищо не е скрито от Аллах нито на земята, нито на небето.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-6
3/ал-Имран-6: Той е, Който ви оформя в утробите, както пожелае. Няма друг Бог освен Него, Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-7
3/ал-Имран-7: Той е, Който низпосла на теб Книгата. Една част от знаменията в нея са ясни (разбираеми по смисъл, изразяващи явни заповеди), те са основата на Книгата, а останалите са ­неясни (техният смисъл може да се тълкува по различни начини). Ала онези, в чиито сърца има изкривяване (клонят към неправилното), следват неясните знамения (които имат нужда от разяснение) от Книгата. И с цел да всеят смут, искат да ги разтълкуват. Ала никой, освен Аллах, не знае тяхното тълкуване. И утвърдените в знанието казват: “Повярвахме в Нея, всичкото е от нашия Господ.”, но и те не могат да разтълкуват. Единствено улулелбаб (премъдрите, усъвършенствалите се по пътя на Аллах; онези, на които са им били разкрити тайните) могат да разтълкуват.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-8
3/ал-Имран-8: “Господи, не отклонявай нашите сърца, след като си ни напътил към Себе Си! И дари ни с милост от Теб! Наистина Ти си Вседаряващия.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-9
3/ал-Имран-9: Господи, Ти си който ще събере хората в Деня, за който няма съмнение. Наистина Аллах не нарушава обещаното.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: