Ali 'Imran 1-9, Noble Qur'an (Juz-3, halaman-50)

Noble Qur'an » Juz-3 » halaman-50
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ali 'Imran: 3/Ali 'Imran-1, 3/Ali 'Imran-2, 3/Ali 'Imran-3, 3/Ali 'Imran-4, 3/Ali 'Imran-5, 3/Ali 'Imran-6, 3/Ali 'Imran-7, 3/Ali 'Imran-8, 3/Ali 'Imran-9, Noble Qur'an, Juz-3, halaman-50, Ali 'Imran 1-9
direction_left
direction_right

Ali 'Imran

Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-1
3/Ali 'Imran-1: Alif laam miim.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-2
3/Ali 'Imran-2: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-3
3/Ali 'Imran-3: Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-4
3/Ali 'Imran-4: sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-5
3/Ali 'Imran-5: Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-6
3/Ali 'Imran-6: Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-7
3/Ali 'Imran-7: Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-8
3/Ali 'Imran-8: (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)".
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-9
3/Ali 'Imran-9: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: