Al-Baqarah 275-281, Noble Qur'an (Juz-3, halaman-47)

Noble Qur'an » Juz-3 » halaman-47
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-275, 2/Al-Baqarah-276, 2/Al-Baqarah-277, 2/Al-Baqarah-278, 2/Al-Baqarah-279, 2/Al-Baqarah-280, 2/Al-Baqarah-281, Noble Qur'an, Juz-3, halaman-47, Al-Baqarah 275-281
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-275
2/Al-Baqarah-275: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-276
2/Al-Baqarah-276: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-277
2/Al-Baqarah-277: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-278
2/Al-Baqarah-278: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-279
2/Al-Baqarah-279: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-280
2/Al-Baqarah-280: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-281
2/Al-Baqarah-281: Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: