Ali 'Imran 30-37, Noble Qur'an (Juz-3, halaman-54)

Noble Qur'an » Juz-3 » halaman-54
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ali 'Imran: 3/Ali 'Imran-30, 3/Ali 'Imran-31, 3/Ali 'Imran-32, 3/Ali 'Imran-33, 3/Ali 'Imran-34, 3/Ali 'Imran-35, 3/Ali 'Imran-36, 3/Ali 'Imran-37, Noble Qur'an, Juz-3, halaman-54, Ali 'Imran 30-37
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-30
3/Ali 'Imran-30: Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-31
3/Ali 'Imran-31: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-32
3/Ali 'Imran-32: Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-33
3/Ali 'Imran-33: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing),
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-34
3/Ali 'Imran-34: (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-35
3/Ali 'Imran-35: (Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-36
3/Ali 'Imran-36: Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk".
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-37
3/Ali 'Imran-37: Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: