Ali 'Imran 10-15, Noble Qur'an (Juz-3, halaman-51)

Noble Qur'an » Juz-3 » halaman-51
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ali 'Imran: 3/Ali 'Imran-10, 3/Ali 'Imran-11, 3/Ali 'Imran-12, 3/Ali 'Imran-13, 3/Ali 'Imran-14, 3/Ali 'Imran-15, Noble Qur'an, Juz-3, halaman-51, Ali 'Imran 10-15
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-10
3/Ali 'Imran-10: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka,
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-11
3/Ali 'Imran-11: (keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksa-Nya.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-12
3/Ali 'Imran-12: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya".
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-13
3/Ali 'Imran-13: Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-14
3/Ali 'Imran-14: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-15
3/Ali 'Imran-15: Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: