ал-Бакара 257-259, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-43)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-257, 2/ал-Бакара-258, 2/ал-Бакара-259, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-43, ал-Бакара 257-259
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-257
2/ал-Бакара-257: Аллах е Покровителят на вярващите (желаещите да срещнат Лика на Аллах). Той ги извежда (душевните им сърца) от мрака към светлината. А сатаните са покровители на неверниците. Те ги извеждат (душевните им сърца) от светлината към тъмнините. Те са обитателите на Огъня и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-258
2/ал-Бакара-258: Не видя ли ти онзи, който спореше с Ибрахим за неговия Господ, че Аллах му е дал владението? Когато Ибрахим рече: “Моят Господ е, Който съживява и умъртвява.”, (а другият) рече: “И аз съживявам и умъртвявам.” Ибрахим рече: “Аллах довежда слънцето от изток, а ти го доведи от запад!” И се слиса онзи, който не бе повярвал. Аллах не напътва към Себе Си тираните.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-259
2/ал-Бакара-259: Или като онзи, който мина през едно селище, рухнало под своите покриви, и рече: “Как Аллах ще съживи това (населено място) след смъртта му?” И Аллах го умъртви за сто години, после го възкреси. Рече (му): “Колко се забави (умъртвен)?” (И той) каза: “Забавих се ден или част от деня.” Рече (Аллах): “Не, забави се сто години. Виж какво имаш за ядене и пиене! То не се е развалило. И виж магарето си!(Това) е за да те сторим знамение (жива поука) за хората, виж костите, как ги подреждаме, после ги обличаме в плът!” И когато (магарето се съживи и всичко се подреди, както бе преди) и му се изясни, рече: “Вече знам, че Аллах над всяко нещо има сила.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: