ал-Хадид 19-24, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-540)

ал-Хадид: 57/ал-Хадид-19, 57/ал-Хадид-20, 57/ал-Хадид-21, 57/ал-Хадид-22, 57/ал-Хадид-23, 57/ал-Хадид-24, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-540, ал-Хадид 19-24
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-19
57/ал-Хадид-19: И онези, които вярват в Аллах и в Неговия пратеник, те са всеправдивите (искрените) и всеотдадените (на Аллах). При техния Господ е тяхната награда и светлина. А онези, които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения, те са именно обитателите на пламтящия огън.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-20
57/ал-Хадид-20: Знайте, че земният живот е само една игра и забава, и украса; и е за да се хвалите един на друг, и да умножаване на имотите и децата ви. (Земния живот) е подобно на растение, което след дъжд възхищава сеяча си. След известно време изсъхва и го виждаш пожълтяло, после става на съчки. В отвъдния живот има сурово мъчение, опрощение от Аллах и благоволение от Него. А земният живот не е нищо друго, освен измамна наслада.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-21
57/ал-Хадид-21: Надпреварвайте се за опрощение от вашия Господ и за Градините на Рая с ширина, колкото ширината на небето и на земята, приготвени за онези, които повярват в Аллах и в Неговите пратеници! Това е благодатта на Аллах. Дава я Той комуто пожелае. Аллах е Господарят на великата благодат.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-22
57/ал-Хадид-22: И не се случва беда нито на земята, нито с вашите души, без тя да е предварително (записана) в Книгата. И наистина за Аллах това е лесно.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-23
57/ал-Хадид-23: И това е за да не страдате за онова, което ви се е изплъзнало и да не ликувате за онова, което ви е дошло. Аллах не обича горделивите и самохвалците.
Слушайте Коран: 57/ал-Хадид-24
57/ал-Хадид-24: Те самите са скъперници и повеляват на хората скъперничество. А който се отвърне, Аллах е Пребогатия, Всеславния.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: