ал-Мумин 41-49, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-472)

ал-Мумин: 40/ал-Мумин-41, 40/ал-Мумин-42, 40/ал-Мумин-43, 40/ал-Мумин-44, 40/ал-Мумин-45, 40/ал-Мумин-46, 40/ал-Мумин-47, 40/ал-Мумин-48, 40/ал-Мумин-49, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-472, ал-Мумин 41-49
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-41
40/ал-Мумин-41: О, народе мой, какво е това държание към мен, аз ви зова към спасението, а вие ме зовете към Огъня?
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-42
40/ал-Мумин-42: Вие ме зовете към отричането на Аллах и към съдружаването с Него на онова, за което нямам знание, а аз ви зова към Всемогъщия, Многоопрощаващия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-43
40/ал-Мумин-43: Няма власт онова, към което ме зовете, няма той (идолът) (право) да зове нито в земния живот, нито в отвъдния. Наистина нашето завръщане е към Аллах, и наистина престъпващите са обитателите на Огъня.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-44
40/ал-Мумин-44: И ще си припомните скоро за това, което ви казвам. Аз поверявам своето дело на Аллах. Аллах е всезрящ за рабите си.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-45
40/ал-Мумин-45: И го опази Аллах от злините, които те замисляха за него. И лошо мъчение обгради рода на Фараона.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-46
40/ал-Мумин-46: В огъня ще бъдат полагани и сутрин, и вечер. А в Деня, когато настъпи Часът ще се каже: “Въведете семейството на Фараона в най-суровото мъчение!”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-47
40/ал-Мумин-47: И тогава ще се препират в Огъня, и слабите ще рекат на онези, които се големееха: “Ние наистина ви следвахме. Сега ще можете ли да отмахнете от нас поне част от Огъня?”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-48
40/ал-Мумин-48: Онези, които се големееха, ще рекат: “Ние всички сме в него (в огъня). Аллах отсъди вече между рабите Си.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-49
40/ал-Мумин-49: И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи мъчението поне за един ден!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: