ан-Ниса 66-74, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-89)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-66, 4/ан-Ниса-67, 4/ан-Ниса-68, 4/ан-Ниса-69, 4/ан-Ниса-70, 4/ан-Ниса-71, 4/ан-Ниса-72, 4/ан-Ниса-73, 4/ан-Ниса-74, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-89, ан-Ниса 66-74
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-66
4/ан-Ниса-66: И ако им предпишехме: “Убийте душите си!” или “Излезте от домовете си!”, не биха го сторили, освен малцина от тях. А ако направеха това, за което са наставлявани, то щеше да е най-доброто за тях и най-силно щеше да ги укрепи.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-67
4/ан-Ниса-67: Тогава щяхме да им дарим огромна награда от Нас.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-68
4/ан-Ниса-68: И наистина щяхме да ги насочим по правия път (пътя, който води към Аллах).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-69
4/ан-Ниса-69: Тези, които се покоряват на Аллах и на Пратеника, ще бъдат с пророците, всеправдивите, жертващите се за вярата и благочестивите, които Аллах е дарил с благодат. Колко добри другари са те!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-70
4/ан-Ниса-70: Такава е благодатта от Аллах. Достатъчен е Аллах като „най-добре знаещ”.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-71
4/ан-Ниса-71: О, вярващи (желаещи да отдадат духовното си тяло на Аллах преди смъртта), излезте въоражени и настъпвайте на отряди или настъпвайте вкупом!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-72
4/ан-Ниса-72: Сред вас все някой изостава и щом ви сполети беда, казва: “Аллах ме дари с благодат, защото не бях с тях и не се жертвах.”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-73
4/ан-Ниса-73: А щом ви достигне изобилие от Аллах, той все казва, сякаш не е имало между вас приятелство: “Ех, и аз да бях с тях, та да спечеля огромна печалба!”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-74
4/ан-Ниса-74: И нека се сражават по пътя на Аллах онези, които желаят да заменят земния живот за отвъдния. А на онзи, който се сражава по пътя на Аллах и бъде убит или надвие, Ние ще му дадем огромна награда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: