ал-Ахкаф 29-35, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-506)

ал-Ахкаф: 46/ал-Ахкаф-29, 46/ал-Ахкаф-30, 46/ал-Ахкаф-31, 46/ал-Ахкаф-32, 46/ал-Ахкаф-33, 46/ал-Ахкаф-34, 46/ал-Ахкаф-35, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-506, ал-Ахкаф 29-35
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-29
46/ал-Ахкаф-29: И бяхме насочили към теб група джинове, за да слушат Корана. И когато пристигнаха там, рекоха: “Слушайте!” И щом бе приключено (четенето на Корана), те се завърнаха при своя народ като предупредители.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-30
46/ал-Ахкаф-30: И рекоха те: “О, народе наш, чухме Книга, низпослана подир Муса (Моисей) в потвърждение на онова, което е в ръцете им и насочваща към Бог и към Тарики Мустеким (пътя, водещ към Него).
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-31
46/ал-Ахкаф-31: О, народе наш, откликнете на зовящия към Аллах и му вярвайте, за да ви опрости Той греховете (да ги превърне в добрини) и да ви предпази от болезнено мъчение.”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-32
46/ал-Ахкаф-32: А който не откликне на зовящия към Аллах, той не ще остави (Аллах) безсилен на земята и нямат друг покровител освен Него. Ето тези са в явна заблуда.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-33
46/ал-Ахкаф-33: Не видяха ли, че Аллах е сътворителят на небесата и земята? И не се умори Той от тяхното сътворяване, и Той има сила да съживи мъртвите. Да, и наистина Той над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-34
46/ал-Ахкаф-34: И в този Ден, когато неверниците бъдат докарани пред Огъня : “Това не е ли истината?”, и ще кажат: “Да, кълнем се в нашия Господ (че е истина)!” И ще каже (Аллах): “Вкусете тогава мъчението, защото бяхте отричащи!”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-35
46/ал-Ахкаф-35: Затова и ти бъди търпелив, както търпяха пратениците посветили най-големите усилия, и не бързай за тях! И в Деня, когато видят онова (мъчението), което им е обещано, ще им се стори, че са престояли само един час от цял ден. Това е само едно послание. И нима ще бъдат погубени други, освен нечестивците?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: