Саба 1-7, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-428)

Саба: 34/Саба-1, 34/Саба-2, 34/Саба-3, 34/Саба-4, 34/Саба-5, 34/Саба-6, 34/Саба-7, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-428, Саба 1-7
direction_left
direction_right

Саба

Слушайте Коран: 34/Саба-1
34/Саба-1: Славата е на Аллах, Комуто принадлежи всичко сътворено на небесата и на земята! Негова е славата и в отвъдния живот. И Той е Премъдрия, Сведущия.
Слушайте Коран: 34/Саба-2
34/Саба-2: И знае (Той, Аллах) какво прониква и какво излиза от земята, и какво се спуска от небето и какво се издига към него. И Той е Милосърдния, Опрощаващия.
Слушайте Коран: 34/Саба-3
34/Саба-3: А неверниците казаха: “Не ще настъпи за нас Часът (за равносметка)!” Кажи им:“И не, кълна се в своя Господ, знаещия неведомото, че непременно за вас той ще настъпи, ­и не убягва нищо от Него, дори с тежест на прашинка, нито на небесата, нито на земята, и нито по-малко от това, нито по-голямо, без да е в Ясната Книга.”
Слушайте Коран: 34/Саба-4
34/Саба-4: (Настъпването на Часа е) за да възнагради онези, които вярват (желаят да срещнат Лика на Аллах приживе) и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душата). За тях има опрощение и щедро препитание.
Слушайте Коран: 34/Саба-5
34/Саба-5: А за онези, стараещи се да осуетят Нашите знамения, за тях има унизително, болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 34/Саба-6
34/Саба-6: А дарените със знанието виждат, че онова, което ти е низпослано от твоя Господ, е истината и води по правия път към Аллах, Всемогъщия, Всеславния.
Слушайте Коран: 34/Саба-7
34/Саба-7: И неверниците казаха: “Да ви посочим ли човек, който ще ви съобщи, че след като напълно бъдете разпилени (когато изгние тялото ви след смъртта), ще бъдете отново сътворени?”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: