ен-Нур 1-10, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-350)

ен-Нур: 24/ен-Нур-1, 24/ен-Нур-2, 24/ен-Нур-3, 24/ен-Нур-4, 24/ен-Нур-5, 24/ен-Нур-6, 24/ен-Нур-7, 24/ен-Нур-8, 24/ен-Нур-9, 24/ен-Нур-10, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-350, ен-Нур 1-10
direction_left
direction_right

ен-Нур

Слушайте Коран: 24/ен-Нур-1
24/ен-Нур-1: (Това е) Сура, която Ние низпослахме и наложихме (някои стихове от нея). И в нея низпослахме ясни знамения с ясни доводи, надявайки се така да се поучите!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-2
24/ен-Нур-2: Всяка прелюбодейка и всеки прелюбодеец ударете с по сто бича. ­Ако вярвате в Аллах и в Сетния ден, да не ви обвзема състрадание към тях, докато прилагате закона на Аллах! И на тяхното мъчение да присъства група от вярващите!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-3
24/ен-Нур-3: Прелюбодеецът може да се жени само с прелюбодейка или съдружаваща.Прелюбодейката може да се жени само с прелюбодеец или съдружаващ. А за вярващите това е възбранено.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-4
24/ен-Нур-4: А на онези, които клеветят целомъдрени жени и после не могат да доведат четирима свидетели, ударете осемдесет бича и не приемайте вече никога тяхно свидетелство! И тези са нечестивците.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-5
24/ен-Нур-5: Освен онези, които след това се покаят и поправят. Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-6
24/ен-Нур-6: А мъжете, които клеветят своите съпруги (че прелюбодействат) и нямат свидетели, освен самите себе си, всеки от тях да засвидетелства (да се заклева) четири пъти в името на Аллах, че наистина е искрен (казава истината).
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-7
24/ен-Нур-7: А петата (клетва) е ­проклятието на Аллах да е над него, ако лъже.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-8
24/ен-Нур-8: И мъчението (наказанието) се премахва от жената, ако тя четири пъти засвидетелства в името на Аллах, че наистина той (мъжа й) лъже.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-9
24/ен-Нур-9: А петата (клетва) е ­гневът на Аллах да е над нея, ако мъжът е искрен (казава истината).
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-10
24/ен-Нур-10: И ако благодатта на Аллах не беше към вас (щяхте да бъдете наказани). Наистина Аллах е приемащ покаянието, Премъдър.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: