ен-Нур 44-53, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-356)

ен-Нур: 24/ен-Нур-44, 24/ен-Нур-45, 24/ен-Нур-46, 24/ен-Нур-47, 24/ен-Нур-48, 24/ен-Нур-49, 24/ен-Нур-50, 24/ен-Нур-51, 24/ен-Нур-52, 24/ен-Нур-53, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-356, ен-Нур 44-53
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-44
24/ен-Нур-44: Аллах редува нощта и деня (последователно). В това наистина има поука за прозорливите.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-45
24/ен-Нур-45: И Аллах сътвори всички животни от водата. Така някои от тях се движат по корем, други вървят на два крака, а трети от тях вървят на четири. Аллах сътворява каквото пожелае. Наистина Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-46
24/ен-Нур-46: Кълна се, Ние низпослахме ясни знамения. Аллах напътва когото пожелае към правия път (водещ към Него).
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-47
24/ен-Нур-47: И казват: “Повярвахме в Аллах и в Пратеника и се покорихме (на Тях).”, а после част от тях се отмята от това. Именно тези са неверниците.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-48
24/ен-Нур-48: И когато бяха призовани към Аллах и към Неговия Пратеник, за да отсъди помежду им, една ­ част от тях се отвърна!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-49
24/ен-Нур-49: А щом правдата (ползата) е за тях, отиват веднага при него покорни.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-50
24/ен-Нур-50: Нима има болест в сърцата им или се съмняват, или се страхуват, че Аллах и Неговият Пратеник ще отсъдят несправедливо към тях? И не, тези са наистина угнетителите.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-51
24/ен-Нур-51: А когато вярващите бяха призовани към Аллах и Неговия Пратеник, за да отсъди помежду им, те изрекоха само: “Чухме и се покорихме!” И тези са наистина сполучилите.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-52
24/ен-Нур-52: А който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник и който изпитва вълнение (трепет, обич) към Аллах, и стане притежател на таква (боязън) към Аллах, тези са именно спасените.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-53
24/ен-Нур-53: И ако им беше повелил (на лицемерите), те неизбежно щяха да се закълнат в Аллах с най-усърдните си клетви, че ще излязат (за битка). Кажи им: “Не се кълнете! (Това е) едно ясно покоряване! Наистина Аллах е сведущ за вашите дела.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: