ал-Кахф 5-15, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-294)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-5, 18/ал-Кахф-6, 18/ал-Кахф-7, 18/ал-Кахф-8, 18/ал-Кахф-9, 18/ал-Кахф-10, 18/ал-Кахф-11, 18/ал-Кахф-12, 18/ал-Кахф-13, 18/ал-Кахф-14, 18/ал-Кахф-15, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-294, ал-Кахф 5-15
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-5
18/ал-Кахф-5: Нито те имат знание за това, нито предците им. Голяма дума излиза от устата им. Те като (говорят), изричат само лъжи.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-6
18/ал-Кахф-6: В такъв случай, ако те не вярват в тези слова (които са в Корана), не погубвай себе си от скръб по тях.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-7
18/ал-Кахф-7: Ние сторихме това, което е на земята, да е нейна украса, за да ги изпитаме кой от тях ще е по-добър по деяние.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-8
18/ал-Кахф-8: И ще превърнем Ние това, което е на нея, в безплодна пръст.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-9
18/ал-Кахф-9: Нима смяташ, че разказът за хората от пещерата и ар-Раким е едно от Нашите странни знамения?
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-10
18/ал-Кахф-10: Когато младежите се приютиха в пещерата и рекоха: “Господи наш, дай ни милосърдие от Теб и определи за нас учител (един от нас да е напътстващ за твоите повели)!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-11
18/ал-Кахф-11: И ги оставихме да спят, легнали на една страна, години наред.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-12
18/ал-Кахф-12: После ги събудихме, за да отличим коя от двете групи ще пресметне какъв срок са прекарали.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-13
18/ал-Кахф-13: Разказваме ти Ние вестта за тях с истината. Бяха младежи, вярващи в своя Господ, и така още повече ги напътихме.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-14
18/ал-Кахф-14: И укрепихме сърцата им, когато се изправиха и казаха: “Нашият Господ е Господът на небесата и на земята. Ние не ще зовем друг Бог, освен Него. Иначе ще сме изрекли лъжа.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-15
18/ал-Кахф-15: Тези хора от нашия народ приеха други богове, освен Него. Защо не донесат явен довод за тях? И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах?”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: