ал-Араф 31-37, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-154)

ал-Араф: 7/ал-Араф-31, 7/ал-Араф-32, 7/ал-Араф-33, 7/ал-Араф-34, 7/ал-Араф-35, 7/ал-Араф-36, 7/ал-Араф-37, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-154, ал-Араф 31-37
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-31
7/ал-Араф-31: О, синове на Адам, обличайте се подходящо във всички храмове! Яжте и пийте, ала не разхищавайте! Наистина Той не обича разхищаващите.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-32
7/ал-Араф-32: Кажи им : “Кой ви възбрани украсата, която Аллах създаде за Своите раби, и (чистите) блага за препитание? Те са за онези, които в земния живот желаят да се отдадат (на своя Господ). И в Съдния Ден, принадлежат изцяло на тях (на онези, които в земния си живот са пожелали да се отдадат на своя Господ).” Така поотделно разясняваме знаменията за знаещи хора.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-33
7/ал-Араф-33: Кажи им: “Моят Господ ви възбрани само скверноста (злините), явна и скрита, греха, несправедливото угнетяване и съдружаването на Аллах с онова, за което не е низпослал довод, и да говорите за Аллах онова, което не знаете”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-34
7/ал-Араф-34: За всяка общност има определен срок (определено време, час). И щом настъпи определеният час, той не може нито да бъде забавен, нито ускорен”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-35
7/ал-Араф-35: О, синове на Адам, когато ви се явят пратеници измежду вас, които ви разказват (тълкуват) Моите знамения, подир това за онези, които станат притежатели на таква (обръщат се с любов към своя Господ) и пречистят душите си (от пороците) не ще има страх и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-36
7/ал-Араф-36: А които взимат за лъжа Нашите знамения и се възгордяват пред тях, те са обитателите на Огъня, и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-37
7/ал-Араф-37: А кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах или взима за лъжа Неговите знамения? Тези са, които ще ги застигне онова, което им се полага от Книгата (Свещения Коран). Когато Нашите пратеници (ангелите) им се явиха, за да ги умъртвят и ги попитаха: “Къде са онези, които зовяхте вместо Аллах?” Те отвърнаха: “Скриха се от нас (избягаха).” И те засвидетелстваха за себе си (душите си), че са били неверници.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: