ал-Араф 96-104, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-163)

ал-Араф: 7/ал-Араф-96, 7/ал-Араф-97, 7/ал-Араф-98, 7/ал-Араф-99, 7/ал-Араф-100, 7/ал-Араф-101, 7/ал-Араф-102, 7/ал-Араф-103, 7/ал-Араф-104, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-163, ал-Араф 96-104
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-96
7/ал-Араф-96: А ако жителите на тази страна бяха повярвали и станали притежатели на таква (бяха Ни пожелали), щяхме да разтворим пред тях дарове от небето и от земята. Ала те отричаха и така Ние ги сграбчвахме (наказвахме) заради онова, което са придобили.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-97
7/ал-Араф-97: Нима жителите на тези страни имаха (имат) сигурност, че Нашето мъчение не ще ги сполети нощем, докато спят?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-98
7/ал-Араф-98: И нима жителите на тези страни имаха (имат) сигурност, че Нашето мъчение не ще ги сполети сутрин, докато се развличат?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-99
7/ал-Араф-99: Нима те бяха в безопасност пред замисъла на Аллах? Само губещите хора смятат (че няма да са измъчвани от Аллах), че са в безопасност пред замисъла на Аллах.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-100
7/ал-Араф-100: Нима Той няма да напъти онези, които наследиха земята след жителите на тези страни? Ако бяхме пожелали щяха да ги сполетят беди, а заради греховете им щяхме и да запечатаме сърцата им така, че да не чуват.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-101
7/ал-Араф-101: Тези са страните, за които ти съобщаваме (някои вести за положението им). Техните пратеници им донесоха ясните знаци (доводи, доказателства), но те не повярваха заради това, че преди време го взеха за лъжа. Така запечатва Аллах сърцата на неверниците.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-102
7/ал-Араф-102: Повечето от тях не изпълниха обета си (не бяха верни на обета) и видяхме, че много от тях наистина са нечестивци.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-103
7/ал-Араф-103: След време, подир тях, с Нашите знамения (доказателства) изпратихме (възложихме задача на) Муса (Mойсей) при Фараона и знатните му хора, а те го отхвърлиха. Виж какъв бе краят на рушащите!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-104
7/ал-Араф-104: И каза Муса (Мойсей): “О, Фараоне, аз съм пратеник (изпратен) от Господа на световете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: