ал-Маида 90-95, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-123)

ал-Маида: 5/ал-Маида-90, 5/ал-Маида-91, 5/ал-Маида-92, 5/ал-Маида-93, 5/ал-Маида-94, 5/ал-Маида-95, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-123, ал-Маида 90-95
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-90
5/ал-Маида-90: О, вярващи, виното, играта на късмет, идолите и магьосничеството (маговете, екстрасенсите, йогата, трансцеденталната медитация и др.) са мръсни дела на сатаната. Странете се (стойте далече) от тях, за да сполучите!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-91
5/ал-Маида-91: Сатаната цели именно да всее вражда и ненавист между вас чрез виното и игрите на късмет, и да ви възпре от споменаването на Аллах, и от молитвата. Не вие все още не сте престанали да ги вършите?
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-92
5/ал-Маида-92: Покорете се на Аллах и на Пратеника (не му се противопоставяйте), и внимавайте! А отметнете ли се, знайте, че за Пратеника Ни е дълг само да оповести (провъзгласи) ясно посланието!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-93
5/ал-Маида-93: За онези, които вярват (обръщат се към Аллах и желаят да Му отдадат духовните си тела) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), няма грях заради онова, което са яли преди да станат притежатели на таква (1. степен на таква ). Повярвайте и вършете праведни дела! След това станете притежатели на таква (издигнете се до 3. степен на таква). Повярвайте и после станете притежатели на таква (издигнете се до 4. степен на таква) и отдайте физическите си тела на Аллах! Аллах обича благодетелните (онези, които са осъществили отдаване на физическото тяло и са се издигнали до 4. степен на таква).
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-94
5/ал-Маида-94: О, вярващи, Аллах непременно ви изпитва с улова, до когото стигат ръцете и копията ви, за да провери (да излезе наяве) кой се страхува от Него в неведомото. А който след това престъпи, за него има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-95
5/ал-Маида-95: О, вярващи, не убивайте ловни животни, когато сте на поклонение хадж! А за онзи от вас, който умишлено убие, възмездието е добиче, равностойно на убитото. Определят го двама справедливи мъже от вас. Като изкупление може жертвено животно да се занесе в Кааба и там да се заколи или да се нахранят нуждаещи се; или извършилият деянието да говее равно на това, за да изпита тежестта на онова, което е сторил. Аллах ви опрости за онова, което е било преди. А който повтори - Аллах ще му отмъсти. Аллах е Всемогъщ, въздаващ отмъщение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: