Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-255), ар-Раад 43-43, Ибрахим 1-5

ар-Раад: 13/ар-Раад-43, Ибрахим: 14/Ибрахим-1, 14/Ибрахим-2, 14/Ибрахим-3, 14/Ибрахим-4, 14/Ибрахим-5, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-255, ар-Раад 43-43, Ибрахим 1-5
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-43
13/ар-Раад-43: И казват неверниците: “Не си ти пратеник.” Кажи: “ Аллах и онези, у които е знанието на писанието са достатъчни за свидетел между мен и вас.

Ибрахим

Слушайте Коран: 14/Ибрахим-1
14/Ибрахим-1: Алиф. Лам. Ра. Тази Книга ти низпослахме Ние, за да изведеш хората от тъмнините към светлината с позволението на техния Господ ­ към пътя на Всемогъщия, Всеславния. ­
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-2
14/Ибрахим-2: И ТОЙ е Аллах, Комуто принадлежи всичко на небесата и всичко на земята. И горко на неверниците, за които има жестоко мъчение!
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-3
14/Ибрахим-3: Те предпочитат земния живот пред отвъдния. И възспират от пътя на Аллах. И стремят се да го изкривят. Именно те са в дълбока заблуда.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-4
14/Ибрахим-4: Няма нито един Наш пратеник, когото Ние да не сме изпратили с езика на своя народ, за да им (говори) обясни на техния език. Тогава Аллах оставя в заблуда, които пожелае (които не Го желаят) и напътва към Себе си, които пожелае (които желаят да Го достигнат). Той е Всемогъщият, Премъдрият.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-5
14/Ибрахим-5: И наистина Ние изпратихме Муса с Нашите знамения (доказателства, чудеса) и с посланието: “Изведи народа си от тъмнините към светлината и им припомняй за дните на Аллах (припомняй им през целия ден да споменават Аллах)!” И несъмнено, в това има знамения (доказателства) за благодарните и търпеливите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: