ал-Бакара 211-215, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-33)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-211, 2/ал-Бакара-212, 2/ал-Бакара-213, 2/ал-Бакара-214, 2/ал-Бакара-215, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-33, ал-Бакара 211-215
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-211
2/ал-Бакара-211: Попитай синовете на Израил колко ясни знамения (доказателства, чудеса) им дадохме! А който подмени благодатта на Аллах, след като са дошли при него (ясни знамения), наистина Аллах е суров в наказанието.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-212
2/ал-Бакара-212: Земният живот бе разкрасен за неверниците, а те се присмиват на една част от вярващите (унижават бедните). Ала богобоязливите ще бъдат над тях в Деня на възкресението. И Аллах безмерно въздава комуто пожелае.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-213
2/ал-Бакара-213: Хората бяха една общност и Аллах изпрати пророците ­ благовестители и предупредители, и заедно с тях низпосла Книга с истината, за да отсъди между хората за онова, по което бяха в разногласие. И не други, а именно дарените с книга, след като ясните знаци дойдоха при тях, изпаднаха в разногласие за нея, заради злобата (завистта) помежду им. Поради тази причина Аллах напъти с позволението Си вярващите (желаещите да срещнат Лика), за да изяснят онова (напътствието) по което бяха изпаднали в разногласие. Аллах напътва когото пожелае по правия път (пътя, който води към Аллах).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-214
2/ал-Бакара-214: Или смятате да влезете в Рая, без да ви сполети същото, което сполетя и отминалите преди вас? Връхлитаха ги беди и горести, и бяха разтърсвани, докато Пратеника и онези, които повярваха заедно с него, не казаха: “Кога ще дойде подкрепата на Аллах?” Да, подкрепата на Аллах е наблизо.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-215
2/ал-Бакара-215: Питат те какво да раздават (по пътя на Аллах). Кажи им: “Каквото и добро да направите (раздадете по пътя на Аллах), нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника (в неволя). Каквото и добро да сторите, Аллах го знае.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: