ал-Бакара 170-176, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-26)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-170, 2/ал-Бакара-171, 2/ал-Бакара-172, 2/ал-Бакара-173, 2/ал-Бакара-174, 2/ал-Бакара-175, 2/ал-Бакара-176, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-26, ал-Бакара 170-176
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-170
2/ал-Бакара-170: И когато им се каза: “Следвайте онова, което Аллах е низпослал!”, ­казаха: “Не, ще следваме онова, с което заварихме предците си!” Нима дори ако техните предци не са проумели нищо и не са били напътени към Него ли?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-171
2/ал-Бакара-171: Положението на неверниците прилича на човек, който зове с викове и крясъци за нещо и не чува нищо. (Те) са глухи, неми и слепи, затова ­те не могат да проумеят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-172
2/ал-Бакара-172: О, вярващи, яжте от чистите (позволените) блага, с които Ние ви дарихме. И ако сте раби само на Него, благодарете на Аллах!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-173
2/ал-Бакара-173: Той ви забрани мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах. А който е принуден (в беда или глад), без да е потисник, нито престъпващ, за него не е грях. Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-174
2/ал-Бакара-174: Скриващите онова, което Аллах е низпослал от Писанието, и продаващите го на нищожна цена, те поглъщат в своя стомах само Огъня. И не ще им проговори Аллах в Деня на възкресението, и не ще ги пречисти, и за тях има едно болезнено мъчение
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-175
2/ал-Бакара-175: Те са, които купиха заблудата, вместо напътствието от Аллах и мъчението, ­вместо опрощението. И тогава какво ги кара да са толкова настойчиви за Огъня?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-176
2/ал-Бакара-176: Това (мъчението) е, защото Аллах низпосла Писанието с истината. А онези, които спорят относно Писанието, те са в дълбок раздор.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: