ал-Бакара 220-224, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-35)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-220, 2/ал-Бакара-221, 2/ал-Бакара-222, 2/ал-Бакара-223, 2/ал-Бакара-224, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-35, ал-Бакара 220-224
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-220
2/ал-Бакара-220: Питат те за земния и за отвъдния живот и за сираците. Кажи им: “Най-хубаво е онова, което е за тяхно добро.” И ако съжителствате с тях, те са ваши братя. Аллах различава кой носи вреда и кой носи добро. А пожелаеше ли Аллах, би ви затруднил. И наистина Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-221
2/ал-Бакара-221: И не встъпвайте в брак със съдружаващи жени, докато не повярват! Вярващата робиня е по-добра от съдружаваща жена, дори да ви е възхитила. И не встъпвайте в брак със съдружаващи мъже, докато не повярват! Вярващият роб е по-добър от съдружаващ мъж, дори да ви е възхитил. Съдружаващите зоват към Ада, а Аллах зове към Рая и опрощение с Негово позволение. И обяснява Той знаменията Си на хората, за да се поучат.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-222
2/ал-Бакара-222: И те питат за месечното кръвотечение (на жените). Кажи им: “Това е страдание.” И стойте далеч от жените в (период на) месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очистят! А щом се очистят, обладавайте ги, откъдето Аллах ви е повелил! Наистина Аллах обича каещите се и обича пречистващите се.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-223
2/ал-Бакара-223: Вашите жени са като нива за вас. И отивайте при нивата си, както пожелаете, и подготвяйте се отнапред (с добри дела), и се бойте да не изгубите милостта на Аллах, и знайте, че ще срещнете Лика Му! И благовествай вярващите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-224
2/ал-Бакара-224: И не се оправдавайте с Аллах за клетвите ви, които ви възпират да сте праведни, богобоязливи и да помирявате хората! И Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: