Локман 1-11, Свещеният Коран (Джуз'-21, страница-411)

Локман: 31/Локман-1, 31/Локман-2, 31/Локман-3, 31/Локман-4, 31/Локман-5, 31/Локман-6, 31/Локман-7, 31/Локман-8, 31/Локман-9, 31/Локман-10, 31/Локман-11, Свещеният Коран, Джуз'-21, страница-411, Локман 1-11
direction_left
direction_right

Локман

Слушайте Коран: 31/Локман-1
31/Локман-1: Алиф. Лам. Мим.
Слушайте Коран: 31/Локман-2
31/Локман-2: Тoва са знаменията на мъдрата Книга.
Слушайте Коран: 31/Локман-3
31/Локман-3: Напътствие и милост за благодетелните е.
Слушайте Коран: 31/Локман-4
31/Локман-4: Те са, които отслужват молитвата и дават милостиня, и са убедените за сетния ден (срещата с Лика).
Слушайте Коран: 31/Локман-5
31/Локман-5: Тези са напътените от Господа и именно те са сполучилите.
Слушайте Коран: 31/Локман-6
31/Локман-6: А сред хората някои приемат празните слова и в неведение се мъчат да отклоняват от пътя на Аллах и се подиграват. За тези има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 31/Локман-7
31/Локман-7: И когато Нашите знамения му бъдат четени, той се отвръща високомерно, сякаш не ги чува, сякаш е оглушал. Тогава възвести (предупреди) го за болезнено мъчение!
Слушайте Коран: 31/Локман-8
31/Локман-8: А за вярващите (желаещи да достигнат Лика на Аллах) и вършещи праведни дела (изчистващи пороците от душите си) са Градините Наим на Рая.
Слушайте Коран: 31/Локман-9
31/Локман-9: (И те) там ще пребивават вечно. Истинно е обещанието на Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 31/Локман-10
31/Локман-10: Сътвори Той небесата без опора и положи върху земята непоклатими планини, за да не се люлее. Сътвори и пръсна по нея всякакви животни. И изсипахме вода от небето, и така накарахме с нея да поникват всякакви полезни видове растения.
Слушайте Коран: 31/Локман-11
31/Локман-11: Това е творението на Аллах. Тогава покажете ми какво са сътворили другите, освен Него! И не, наистина угнетителите са в явна заблуда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: