Al-Hajj 47-55, Noble Qur'an (Juz-17, halaman-338)

Noble Qur'an » Juz-17 » halaman-338
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Hajj: 22/Al-Hajj-47, 22/Al-Hajj-48, 22/Al-Hajj-49, 22/Al-Hajj-50, 22/Al-Hajj-51, 22/Al-Hajj-52, 22/Al-Hajj-53, 22/Al-Hajj-54, 22/Al-Hajj-55, Noble Qur'an, Juz-17, halaman-338, Al-Hajj 47-55
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-47
22/Al-Hajj-47: Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-48
22/Al-Hajj-48: Dan berapalah banyaknya kota yang Aku tangguhkan (azab-Ku) kepadanya, yang penduduknya berbuat zalim, kemudian Aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah kembalinya (segala sesuatu).
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-49
22/Al-Hajj-49: Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu".
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-50
22/Al-Hajj-50: Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-51
22/Al-Hajj-51: Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-52
22/Al-Hajj-52: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-53
22/Al-Hajj-53: agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat,
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-54
22/Al-Hajj-54: dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-55
22/Al-Hajj-55: Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al Quran, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: