Al-Ahzab 36-43, Noble Qur'an (Juz-22, halaman-423)

Noble Qur'an » Juz-22 » halaman-423
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Ahzab: 33/Al-Ahzab-36, 33/Al-Ahzab-37, 33/Al-Ahzab-38, 33/Al-Ahzab-39, 33/Al-Ahzab-40, 33/Al-Ahzab-41, 33/Al-Ahzab-42, 33/Al-Ahzab-43, Noble Qur'an, Juz-22, halaman-423, Al-Ahzab 36-43
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-36
33/Al-Ahzab-36: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-37
33/Al-Ahzab-37: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-38
33/Al-Ahzab-38: Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-39
33/Al-Ahzab-39: (yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-40
33/Al-Ahzab-40: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-41
33/Al-Ahzab-41: Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-42
33/Al-Ahzab-42: Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-43
33/Al-Ahzab-43: Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: