Al-Ahzab 55-62, Noble Qur'an (Juz-22, halaman-426)

Noble Qur'an » Juz-22 » halaman-426
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Ahzab: 33/Al-Ahzab-55, 33/Al-Ahzab-56, 33/Al-Ahzab-57, 33/Al-Ahzab-58, 33/Al-Ahzab-59, 33/Al-Ahzab-60, 33/Al-Ahzab-61, 33/Al-Ahzab-62, Noble Qur'an, Juz-22, halaman-426, Al-Ahzab 55-62
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-55
33/Al-Ahzab-55: Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-56
33/Al-Ahzab-56: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-57
33/Al-Ahzab-57: Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-58
33/Al-Ahzab-58: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-59
33/Al-Ahzab-59: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-60
33/Al-Ahzab-60: Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar,
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-61
33/Al-Ahzab-61: dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya.
Dengar Quran: 33/Al-Ahzab-62
33/Al-Ahzab-62: Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: