An-Nahl 7-14, Noble Qur'an (Juz-14, halaman-268)

Noble Qur'an » Juz-14 » halaman-268
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Nahl: 16/An-Nahl-7, 16/An-Nahl-8, 16/An-Nahl-9, 16/An-Nahl-10, 16/An-Nahl-11, 16/An-Nahl-12, 16/An-Nahl-13, 16/An-Nahl-14, Noble Qur'an, Juz-14, halaman-268, An-Nahl 7-14
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 16/An-Nahl-7
16/An-Nahl-7: Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Dengar Quran: 16/An-Nahl-8
16/An-Nahl-8: dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-9
16/An-Nahl-9: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).
Dengar Quran: 16/An-Nahl-10
16/An-Nahl-10: Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-11
16/An-Nahl-11: Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-12
16/An-Nahl-12: Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami(nya),
Dengar Quran: 16/An-Nahl-13
16/An-Nahl-13: dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-14
16/An-Nahl-14: Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: