Ali 'Imran 158-165, Noble Qur'an (Juz-4, halaman-71)

Noble Qur'an » Juz-4 » halaman-71
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ali 'Imran: 3/Ali 'Imran-158, 3/Ali 'Imran-159, 3/Ali 'Imran-160, 3/Ali 'Imran-161, 3/Ali 'Imran-162, 3/Ali 'Imran-163, 3/Ali 'Imran-164, 3/Ali 'Imran-165, Noble Qur'an, Juz-4, halaman-71, Ali 'Imran 158-165
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-158
3/Ali 'Imran-158: Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-159
3/Ali 'Imran-159: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-160
3/Ali 'Imran-160: Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-161
3/Ali 'Imran-161: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-162
3/Ali 'Imran-162: Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah dan tempatnya adalah Jahannam? Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-163
3/Ali 'Imran-163: (Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-164
3/Ali 'Imran-164: Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-165
3/Ali 'Imran-165: Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri". Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: