As-Sajdah 1-11, Noble Qur'an (Juz-21, halaman-415)

Noble Qur'an » Juz-21 » halaman-415
share on facebook  tweet  share on google  print  
As-Sajdah: 32/As-Sajdah-1, 32/As-Sajdah-2, 32/As-Sajdah-3, 32/As-Sajdah-4, 32/As-Sajdah-5, 32/As-Sajdah-6, 32/As-Sajdah-7, 32/As-Sajdah-8, 32/As-Sajdah-9, 32/As-Sajdah-10, 32/As-Sajdah-11, Noble Qur'an, Juz-21, halaman-415, As-Sajdah 1-11
direction_left
direction_right

As-Sajdah

Dengar Quran: 32/As-Sajdah-1
32/As-Sajdah-1: Alif Laam Miim
Dengar Quran: 32/As-Sajdah-2
32/As-Sajdah-2: Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam.
Dengar Quran: 32/As-Sajdah-3
32/As-Sajdah-3: Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: "Dia Muhammad mengada-adakannya". Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 32/As-Sajdah-4
32/As-Sajdah-4: Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari pada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
Dengar Quran: 32/As-Sajdah-5
32/As-Sajdah-5: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu
Dengar Quran: 32/As-Sajdah-6
32/As-Sajdah-6: Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 32/As-Sajdah-7
32/As-Sajdah-7: Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
Dengar Quran: 32/As-Sajdah-8
32/As-Sajdah-8: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.
Dengar Quran: 32/As-Sajdah-9
32/As-Sajdah-9: Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
Dengar Quran: 32/As-Sajdah-10
32/As-Sajdah-10: Dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah lenyap (hancur) dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru?" Bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
Dengar Quran: 32/As-Sajdah-11
32/As-Sajdah-11: Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: