Noble Qur'an (Juz-12, halaman-235), Hud 118-123, Yusuf 1-4

Noble Qur'an » Juz-12 » halaman-235
share on facebook  tweet  share on google  print  
Hud: 11/Hud-118, 11/Hud-119, 11/Hud-120, 11/Hud-121, 11/Hud-122, 11/Hud-123, Yusuf: 12/Yusuf-1, 12/Yusuf-2, 12/Yusuf-3, 12/Yusuf-4, Noble Qur'an, Juz-12, halaman-235, Hud 118-123, Yusuf 1-4
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 11/Hud-118
11/Hud-118: Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat,
Dengar Quran: 11/Hud-119
11/Hud-119: kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.
Dengar Quran: 11/Hud-120
11/Hud-120: Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 11/Hud-121
11/Hud-121: Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman: "Berbuatlah menurut kemampuanmu; sesungguhnya Kami-pun berbuat (pula)".
Dengar Quran: 11/Hud-122
11/Hud-122: Dan tunggulah (akibat perbuatanmu); sesungguhnya kamipun menunggu (pula)".
Dengar Quran: 11/Hud-123
11/Hud-123: Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.

Yusuf

Dengar Quran: 12/Yusuf-1
12/Yusuf-1: Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Dengar Quran: 12/Yusuf-2
12/Yusuf-2: Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
Dengar Quran: 12/Yusuf-3
12/Yusuf-3: Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.
Dengar Quran: 12/Yusuf-4
12/Yusuf-4: (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: